1403/01/30
حسن مرادزاده

حسن مرادزاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت جبران ساز حجم گاز کنتورهای توربینی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
دبی سنج ، سیال مواد نفتی ، ضریب تراکم گاز طبیعی ، شبیه سازی ، توربین ، سیلان سنج ، چاه نفت ، ضریب تراکم ، جبران ساز ، شبکه(مدار) ، کنتور گاز
سال 1392
پژوهشگران کوروش خورشیدی(استاد راهنما)، حسن مرادزاده(استاد راهنما)، مصطفی کشاورز مروجی(استاد مشاور)

چکیده

از آنجا که اندازه گیری دقیق حجم گاز در یک دبی سنج توربینی، طبق استاندارد یک ضرورت است پس لازم است دما و فشار گاز، درهنگام اندازه گیری حجم گاز اندازه گرفته شود و با توجه به درصد ترکیبات موجود درگاز طبیعی و دانسیته ی آن، ضریب تراکم و ضریب اصلاح را محاسبه نماید. با ضرب کردن این ضریب در حجم عبوری، حجم آن در شرایط پایه محاسبه می شود. تمامی شرکتها موظف می باشند در تبادلات مواد نفتی، حجم را در شرایط پایه محاسبه نمایند. پس دستگاهی(کیت) لازم است تا بطور خودکار این ضریب تصحیح را محاسبه نموده و حجم را در شرایط پایه نمایش دهد. در این پژوهش علاوه بر پرداختن به سیستم های اندازه گیری دبی (دبی سنج)، به فاکتور های موثر در محاسبه ضریب تراکم و ضریب اصلاح حجم گاز طبیعی طبق معادلات استاندارد شماره AGA-NX19 پرداخته شده است. الگوریتم محاسبات تعیین و با استفاده از نرم افزار MATLAB ، شبیه سازی انجام گردیده است. مدارات الکترونیکی با توجه به ورودی ها، خروجی ها و الگوریتم برنامه طراحی واز روی آن کیت الکترونیکی ساخته شده است.کیت ساخته شده به سنسورهای دما و فشار مجهز گردیده و در آزمایشگاه با یک نمونه کیت مشابه EK230 Elester در شرایط عبور هوا از یک دبی سنج توربینی آزمایش و مقایسه شده است. در این آزمایش، درصد خطای، حجم استاندارد کیت برابر با 1305/2 درصد و درصد خطای، ضریب تصحیح کیت برابر با 8387/2 درصد مشاهده گردید.