1402/12/03
حسن مداحی

حسن مداحی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6524-7704
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56784222500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زیست شناسی
تلفن: 08632627200