1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل روانکاوانه عنصر شخصیت در رمان قهوه سرد آقای نویسنده
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
یبل ل
سال 1401
مجله دوفصلنامه علمی پژوهشی روایت شناسی
شناسه DOI
پژوهشگران محسن ذوالفقاری ، حسن حیدری ، حجت اله امیدعلی

چکیده

شصثل صبلمئ