1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی پرسش های بلاغی و معانی ثانوی ان در ادبیات فارسی و انگلیسی: با ترکیه بر اشعار فروغ فرخ زاد و سیلویا پلات
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بلاغی، فروغ فرخزاد، سیلویا پلات، بررسی تطبیقی
سال 1399
پژوهشگران زهرا صفرزاده(دانشجو)، مسعود کشاورز(استاد مشاور)، حسن حیدری(استاد راهنما)

چکیده

تطبیق ویژگی های بلاغی متون ادبی در ادبیات ملت های مختلف، تاثیر بسزایی در حفظ و شناخت بهتر فرهنگ آنها دارد. این تحقیق ها زمینه ساز شکل گیری مطالعات، تفکرات و ایده های نوینی در ادبیات می شود. در این پایان نامه تلاش شده است تا با جستجو در سوالات بلاغی بکار رفته در گزیده اشعار فروغ فرخزاد و سیلویا پلات و تطبیق آنها بر اساس دسته بندی های ارائه شده در کتاب معانی سیروس شمیسا، تا حدودی وجوه افتراق و اشتراک این نوع پرسش ها در ادبیات فارسی و انگلیسی و اشعار این دو شاعر مشخص شود و به این سوال پاسخ داده شود که آیا تشابه و تفاوتی در انواع استفهام و معنای ثانوی پرسش های بلاغی در زبان فارسی و انگلیسی وجود دارد؟ آیا ویژگی های مشترک یا متفاوتی در سوالات مطرح شده در گزیده آثار فرخزاد و پلات یافت می شود یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان داده است شباهت هایی در جهت تاثیرگذاری بیشتر کلام در مخاطب و تشویق مخاطب به تفکر دیده می شود . همچنین تفاوت هایی در تقسیم بندی انواع پرسش های بلاغی در ادبیات هر دو زبان مشاهده می شود . از سوی دیگر این تحقیق موجب شناخت شباهت و تفاوت های موجود در سبک شعری این دو شاعر نیز شده است. بسامد بالای مخاطب قراردادن من درونی شاعر، انتقادات اجتماعی و شناخت ماهیت وجودی خود و انسان، از جمله شباهت های آثار فرخزاد و پلات است و همچنین ایجاد تغییر در تفکر و دیدگاه فرخزاد در دوران شاعری خود در مقابل ثبات فکری نسبی پلات، تفاوت در میزان امید به زندگی، داستان سرایی و زبان تمثیلی پلات در برابر زبان ساده و نزدیک به محاوره فرخزاد، از جمله نتایج حاصل از تطبیق پرسش های بلاغی گزیده آثار این شاعران است.