1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سیاقه الاعداد و کارکرد های بلاغی آن در شاهنامه
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بلاغت،شاهنامه ،آرایه ،بدیع ،سیاقه الاعداد
سال 1397
پژوهشگران حسن حیدری ، الهام فرمهینی فراهانی

چکیده

یکی از آرایه هایی که در شاهنامه بسامد زیادی دارد سیاقه الاعداد است .جایگاه این آرایه را در دانش بدیع قرار داده اند اما این آرایه پایه دستوری نیز دارد.و اساس آن بر پایه همپایگی ادات جمله است . یکی از دلایل کاربرد آن در شاهنامه به نوع ادبی حماسه مربوط می شود که بر اساس رویات شکل گرفته است .فردوسی در برشمردن عناصر مختلف در خلال داستان از آن استفاده می کند.به لحاظ بلاغی نیز این آرایه موسیقی ساز است . تکرار مصوت کوتاه باعث گوشنوازی در سخن می شود.