1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
درآمدی بر مرجع شناسی و پژوهش در حوزه زبان و ادبیات فارسی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
مرجع ،پژوهش ، کتابشناسی ،فرهنگ .دائره المعارف
سال 1397
پژوهشگران حسن حیدری

چکیده

این کتاب دانشجویان را با مقدمات منابع مرجع و مرجع شناسی آشنا می کند و مهارت استفاده از منابع مرجع را ضمن معرفی انواع آنها آموزش می دهد. در بخش نخست انواع منابع مرججع شامل فهرستنامه ها ،کتابشناسی ها،فرهنگ ها و دانشنامه ها معرفی شده و در بخش دوم شیوه های پژوهش در حوزه زبان و ادبیات فارسی به همراه معرفی گام های پژوهش توضیح داده شده است.