1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تقدیم فعل و اغراض بالغی آن در داستان (رستم و اسفندیار)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بلاغت ،شاهنامه ،رستم و اسفندیار
سال 1396
مجله پ‍ژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری ، محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته) ، مهدی قاسمزاده

چکیده

در این مقاله نقش تقدیم فعل در بلاغت داستان رستم و اسفندیار بررسی شده است .پایه نظری این مقاله دیدگاه عبد القاهر جرجانی دانشمند بلاغی معروف است. مفاخره ،هشدار ،تهدید و توبیخ از نتایج تقدیم فعل در این داستان است.