1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر پیرامتن در خوانش شعر معاصر (با تکیه بر اشعار مهدی اخوان ثالث، محمدرضا شفیعی کدکنی و قیصر امین پور)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ژرار ژنت، پیرامتنیت و انواع آن، اخوان ثالث، شفیعی کدکنی، قیصر امین پور
سال 1396
پژوهشگران علی صباغی(استاد راهنما)، حسن حیدری(استاد مشاور)

چکیده

بررسی اشعار معاصر فارسی از دیدگاهِ نظریه پیرامتنیت ژرار ژنت به خوانش بهتر این اشعار یاری می رساند. شعر معاصر فارسی ظرفیت های زیادی را از حیث پیرامتنیت دارا است. از همین رو بررسی ابعاد مختلف پیرامتنیت به عنوان مقوله ای که در آستانه متن قرار می گیرد و خوانش و فهم متن را از سوی خوانندگان جهت دهی می کند، قابلیت های فراوانِ آن را در عرصه شعر معاصر فارسی نمایان می کند. این آستانه شامل یک درون متن و یک برون متن است؛ درون متن عناصری چون عناوین اصلی، عناوین شعرها، مقدمه، یادداشت، سرلوحه، پی نوشت ها، زمان و مکان سرایش و درخواست نامه ها را در برمی گیرد و برون متن عناصر بیرون از متن موردنظر، نظیر مصاحبه ها، نقد و نظرهای منتقدان و جوابیه های آنان، نقد و نظرهای خود مؤلف و مصاحبه های وی را شامل می شود. ازجمله قابلیت های این مقوله نقش آن در جذب مخاطب است. در این پایان نامه چندی از آثار سه شاعر معاصر –اخوان، شفیعی کدکنی و امین پور- به روش استقرایی بررسی گردید و اطلاعات به دست آمده از انواع پیرامتنیت در شعر این شاعران، به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت تا از این رهگذر ابعاد و قابلیت های مختلف پیرامتنیت در آثار ایشان مشخص شود و پس از تحلیل جداگانه گونه های پیرامتنی آثار هر یک از ایشان، سعی شده تا از راه مقایسه، نقش و سهم پیرامتن در خوانش شعر بهتر و عمیق تر شناسایی شود. در فصل اول این پایان نامه مواردی از قبیل سؤالات اساسی تحقیق، فرضیه ها، اهداف و اهمیت تحقیق سخن رانده شده است. در فصل دوم با ارائه تعاریف پیرامتنیت، انواع این مقوله را شناسایی کرده ایم. سپس برای بررسی مقوله پیرامتن های هریک از شاعران مورد بحث، یک فصل مجزا به ایشان اختصاص داده ایم. در ابتدایِ هر فصل به دانستنی های موجود در مورد پژوهش و خلاصه ای از زندگی و سبک شعری شاعر پرداخته و سپس به روش گردآوری اطلاعات و نمونه برداری به تحلیل و بررسی موارد پیرامتنی اشعار اهتمام شده است؛ و در نهایت در فصل پایانی به مقایسه و نتیجه گیری از بحث پرداخته ایم. نتیجه پژوهش نشان می دهد پیرامتن ها به فهم صحیح و بهتر شعر کمک می کنند و در بسیاری از موارد خواننده را از سردرگم شدن درتفسیرها و تأویل ها مختلف می رهاند و نیز قابلیت فراوانی در جذب مخاطب دارند. البته باید خاطرنشان کرد شکل و بسامد استفاده از پیرامتن در خیلی از مواقع به سختی و آسان