1403/03/24
حمیدرضا طلائی

حمیدرضا طلائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2532-8702
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200392829
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر جهت‌گیری کارآفرینانه بر عملکرد با نقش میانجی فعالیت‌های تحلیلی شبکه‌های اجتماعی و رویکرد استراتژیک به بازاریابی محتوایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
شبکه‌های اجتماعی بازاریابی محتوا جهت‌گیری کارآفرینی عملکرد کارآفرینانه
سال 1402
مجله مجله علمی «پژوهش‌های کارآفرینی
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا طلائی ، فاطمه زهرا الماسی زفره

چکیده

جهت‌گیری کارآفرینانه رویکردی استراتژیک به‌­منظور پیشگامی در شکار فرصت‌ها با استفاده از نوآوری و ریسک‌پذیری است. همچنین، امروزه با پیشرفت فناوری، تبلیغات و بازاریابی در شبکه­‌های اجتماعی یکی از ابزارهای مهم اثرگذار بر نگرش و هیجانات مشتریان است که می‌تواند تأثیر به‌سزایی بر موفقیت و افزایش عملکرد شرکت‌ها داشته باشد. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر جهت­‌گیری کارآفرینانه بر عملکرد با نقش میانجی فعالیت‌های تحلیلی شبکه­‌های اجتماعی و رویکرد استراتژیک به بازاریابی محتوایی شبکه­‌های اجتماعی صورت گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ روش‌شناسی در دستۀ پژوهش‌های کمی، بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری و تحلیل داده‌ها، توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری شامل همۀ شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی اصفهان و تهران بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن با محاسبۀ روایی همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ تأیید شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده­‌ها، از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS نسخه سه استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، فعالیت‌های تحلیلی شبکه­‌های اجتماعی بر عملکرد و رویکرد استراتژیک به بازاریابی محتوایی تأثیر مثبت و معناداری داشت. همچنین، رویکرد استراتژیک به بازاریابی محتوایی نیز بر عملکرد تأثیر مثبت و معناداری داشت. علاوه براین، جهت‌گیری کارآفرینانه به‌­صورت مستقیم بر فعالیت‌های تحلیلی شبکه­‌های اجتماعی و رویکرد استراتژیک به بازاریابی محتوایی و به­‌صورت غیرمستقیم بر عملکرد تأثیر مثبت و معناداری داشت. یافته­‌های پژوهش حاضر، می­تواند سازمان­‌ها را به تقویت جهت­‌گیری کارآفرینی خود به­‌منظور بهبود عملکرد تشویق نماید؛ به‌گونه‌ای که مدیران باید به فعالیت­‌های تحلیلی شبکه­‌های اجتماعی و داشتن رویکردی استراتژیک به بازاریابی محتوایی برای بهبود عملکرد سازمان توجه بیشتری نمایند.