1403/03/24
حمیدرضا طلائی

حمیدرضا طلائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2532-8702
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200392829
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر ماموریت اجتماعی و کیفیت خدمات بر وفاداری به برند (مورد مطالعه: افق کوروش)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ماموریت اجتماعی، تصویر برند، کیفیت خدمات، وفاداری به برند.
سال 1402
پژوهشگران ایمان جعفری نسب ، حمیدرضا طلائی

چکیده

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پیچیده شدن امور، مبحث داشتن ماموریت های اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، بگونه ای که عدم رعایت اصول اجتماعی با برخوردهای انسانی و اخلاقی مواجه می شوند. این چنین فعالیت های غیراخلاقی باعث از بین رفتن ارزشهای انسانی و اخلاقی شده و از طرفی موجب ایجاد مشکلات برای سازمان و عدم ارائه خدمات عمومی مناسب از جانب آن می شود. از این رو، از تکنیکهای موثر در عصر حاضر و در بازار در حال اشباع با توجه به اهداف بازاریابی جهت افزایش وفاداری مشتریان به برند، ایجاد ماموریت های اجتماعی شرکت و افزایش کیفیت خدمات میباشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ماموریت اجتماعی و کیفیت خدمات بر وفاداری به برند افق کوروش انجام شده است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی میباشد. جامعه آماری مطالعه حاضر را مشتریان برند افق کوروش تشکیل میدهند. در این تحقیق از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شده است. جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی آن با محاسبه روایی همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل آماری، از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، ماموریت اجتماعی بر کیفیت خدمات و تصویر برند افق کوروش تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، کیفیت خدمات بر تصویر برند افق کوروش تاثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، تصویر برند بر وفاداری به برند افق کوروش تاثیر مثبت و معناداری دارد.