1403/03/24
حمیدرضا طلائی

حمیدرضا طلائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2532-8702
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200392829
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش یکپارچگی و هماهنگی تلاش ها در زنجیره تأمین خدمات بشردوستانه (مورد مطالعه: جمعیت هلال احمر اصفهان)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
هماهنگی, یکپارچگی, اشتراک‌گذاری منابع, استانداردسازی عملیات, زنجیره تأمین بشردوستانه
سال 1401
مجله رهیاری (کوچینگ) در مدیریت و توسعه بهره‌وری
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا طلائی ، مرتضی حاجیان ، معصومه آقایی

چکیده

یکپارچه سازی زنجیره‌تأمین یکی از راه‌کارهای مهم در حل مسائل و چالش های مدیریت زنجیره تامین است که اخیراً در حوزه زنجیره تامین بشردوستانه مطرح شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف سنجش تأثیر عوامل یکپارچگی زنجیره تامین بشردوستانه بر نتایج عملکردی انجام گرفته؛ همچنین نقش تعدیلگری کمبود و مازاد منابع را بر رابطه مذکور بررسی نموده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش سازمان های زیرمجموعه هلال‌احمر استان اصفهان می‌باشد. داده‌ها با ابزار پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری گردیده که پایایی آن برابر با 96/0 بوده است. پژوهش حاضر با استفاده از توزیع پرسشنامه در بین 43 نفر از مدیران سازمان های زیرمجموعه هلال‌احمر استان اصفهان انجام شده و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS.3 صورت گرفته است. یافته‌ها نشان داده‌اند که به‌اشتراک‌گذاری منابع، استانداردسازی عملیات، هماهنگ‌سازی زنجیره‌تأمین، کار گروهی و رهبری عملیات بر ابعاد سه‌گانه‌ نتایج عملکرد تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم‌چنین کمبود و مازاد منابع روابط اشتراک‌گذاری منابع، هماهنگ‌سازی زنجیره‌تأمین، رهبری عملیات با نتایج عملکرد را تعدیل می‌کند، ولی رابطه بین استانداردسازی عملیات و کار گروهی با نتایج عملکرد را تعدیل نمی‌کند.