1403/02/04
حمیدرضا دولت آبادی

حمیدرضا دولت آبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7763-6678
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188754727
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مهارتهای نوشتاری دانش آموزان از دیدگاه معلمان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
عوامل روانشناختی، عوامل زبانشناختی، عوامل محیطی، عوامل فردی، مهارتهای نوشتاری
سال 1399
مجله پژوهش نامه آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
شناسه DOI
پژوهشگران مهناز جلالوندی ، حمیدرضا دولت آبادی ، منصوره قربانی

چکیده

نگارش به عنوان یکی از پیچیدهترین فعالیتهای شناختی محسوب میشود که روش تدریس و آموزش آن نیازمند توجه ویژهای میباشد. عوامل متعدد روانشناختی، فرهنگی و جامعهشناختی بریادگیری یک زبان به طور عام و مهارت نگارش به طور خاص تأثیرگذار است. باتوجه به این عوامل، مقاله حاضر در پی آنست که پارامترهای روانشناختی، محیطی، فردی و زبانشناختی موثر بر نگارش را اندازهگیری و مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مهارتهای نوشتاری دانشآموزان از دیدگاه معلمان دورهی دوم ابتدایی است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی وجامعهی آماری پژوهش معلمان مناطق 1 و 2 شهراراک به تعداد 058 نفر میباشد. روش نمونهیگیری بهصورت در دسترس و حجم نمونه نیز بر اساس روش مورگان 265 نفرتعیین شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که درکل 66 گویه راشامل میشود. سنجش روایی ازطریق روایی صوری انجام شد و پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ برای عوامل روانشناختی ) 8806 (؛ برای عوامل زبانشناختی ) 88.1 (، برای عوامل محیطی ) 8800 ( وعوامل فردی ) 88.1 ( بهدست آمد. برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آزمون آماری تی تک نمونهای استفاده شد. یافتهها نشان دادکه ازدیدگاه معلمان،میانگین عوامل روانشناختی 8881( , p< 25852 t= (، عوامل زبانشناختی ) 8881 , p< 528.2 t= (، عوامل محیطی) 8881 , p 218.2 t= ( و عوامل فردی ) 8881 p