1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سبک شناسانه تصاویر مجازی کسایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سبک شناسی. تصویر مجازی. کسایی
سال 1401
پژوهشگران حمید عبدالهیان(استاد راهنما)، علی نامجو(دانشجو)، جلیل مشیدی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه با رویکردی نو به سبک شناسی تصاویر مجازی پرداخته شده است.