1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
کتاب ابوعلی سینا
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ابوعلی سینا، دانشمندان ایرانی، فلسفه، پزشکی قدیم، مشاهیر خندان ایران
سال 1396
پژوهشگران حمید عبدالهیان

چکیده

در این کتاب ابوعلی سینا با زبانی ساده به مخاطبان معرفی شده و سعی شده کتاب جذاب و خواندنی باشد.