1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
کنش های گفتاری پنج گانه در شعر «صدای پای آب» سپهری
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
جهان بینی آرمانی شاعر، نظریه کنش گفتار، کنش های گفتاری پنجگانه، ، آستن، سرل، سپهری، شعر صدای پای آب
سال 1396
مجله پژوهش زبان و ادبيات فارسي
شناسه DOI
پژوهشگران حمید عبدالهیان

چکیده

یکی از دیدگاه های تحلیل متن، که براساس آن م یتوان مفاهیم بلاغی و ادبی را در است. مقاله « کنش گفتار » واحدهای کوچک زبانی (جمله) بررسی کرد، نظریه فلسفه زبانی سهراب سپهری را براساس این نظریه تحلیل م یکند. این « صدای پای آب » حاضر شعر شعر براساس الگوی اصلاح شده کنش های گفتاری پنج گانه جی. آر. سرل، و سه شیوه "تأثیرگذاری نگارنده" بررسی شده است. پس از تبیین اصطلاحات و اصول نظریه کنش گفتار و تبیین مفهوم سه شیوه تأثیرگذاری متناسب با این نظریه، ذیل هرکدام از کنش های پن جگانه (اظهاری، ترغیبی، تعهدی، عاطفی و اعلامی)، جمله هایی از شعر جهت نمونه بررسی شده است. سپهری کنش های اظهاری و عاطفی را در همه بندهای شعر، و کنش ترغیبی را در بیش از نیمی از بندها انجام داده، اما کنش تعهدی و اعلامی را در هی چکدام از بندها انجام نداده است. شاعر برای شدت بخشیدن به تأثیر سخنش، از قابلیت هایی نظیر تکرار کنش ها، تشدید کنش ها و پیوند کنش ها استفاده کرده است. سپهری ازطریق کنش های اظهاری، ترغیبی و عاطفی، گذشته و حال جهان را شرح و نقد م یکند و نیز با ارائه نوعی بینش شاعرانه و تبیین جهان آرمانی اش، مخاطب را به سبک خاصی از زندگی ترغیب م یکند و در این راه از سه شیوه تأثیرگذاری ب هصورت خلاقانه استفاده م یکند. سپهری ب هدلیل ویژگی ها و کاربردهای خاص کنش تعهدی و اعلامی نتوانسته است از آنها در این شعر استفاده کند.