1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
زبان گفتاری ایران در دوره های ختلف تاریخ( از ورود اسلام تا پایان عصر سامانیان)
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1381
پژوهشگران حمید عبدالهیان

چکیده

ثبت نشده‌است!