1403/04/04
فرهاد صبوری فر

فرهاد صبوری فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7820-4615
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر عملکرد سیاسی و اجتماعی ایل بختیاری در تاریخ ایران دوره های افشاریه و زندیه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بررسی تاثیر عملکرد سیاسی و اجتماعی ایل بختیاری در تاریخ ایران دوره های افشاریه و زندیه
سال 1399
پژوهشگران محمد حسن بیگی(استاد راهنما)، فرهاد صبوری فر(استاد مشاور)

چکیده

دورانی که فراز و نشیب بسیار زیادی را در ایران به همراه داشت . تاریخ ایران در دوره افشاریه و زندیه یکی از مخاطره انگیزترین دورانی بود که سرداران ایرانی برای آخرین بار کشورگشایی را در ایران دیدند . در واقع نادرشاه آخرید کشورگشای آسیب بود . و همچنین کریم خان زند یکی از عادلترین پادشاهان تاریخ محسوب میشود . در دورانی پر از عدالت و شکوه و کشورگشیی و خونریزی و دفاع از مرز و بوم که پادشاهان بنامی آمدند و رفتند مطالبی نیز باید بدانید تا راستای حکومت دوران افشاره و زندیه بدانید چه گذشته است .