1403/04/04
فرهاد صبوری فر

فرهاد صبوری فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7820-4615
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جایگاه تاریخی ارگ تهران و وجه تسمیه آن
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
تهران، ارگ تهران، کاخ گلستان، دوره قاجار
سال 1395
پژوهشگران فرهاد صبوری فر ، علی اصغر میرزایی

چکیده

چگونگی و چرایی توسعه شهر تهران و احداث ارگ آن همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است. در این میان مسائلی ازجمله زمان اهمیت یافتن و رونق این شهر از یک سو و پایه گذاری و وجه تسمیه ارگ آن به مثابه مهم ترین مجموعه اداری دوره قاجار از سوی دیگر ازجمله مسائلی است که کمتر موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است. پژوهش حاضر به پرسش های مطرح شده در بالا پرداخته، با بررسی منابع معتبر تاریخی، زمان توسعه این شهر و احداث و نام گذاری ارگ آن را واکاوی نموده و فرضیه های ارائه شده در آن ها را مورد مداقه قرار داده است.