1403/02/02
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه عشای پلیمری حاوی شبه چارچوب فلز-آلی جهت حذف آلودگی آنیونی از آب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ایزوترم جذب، سینتیک جذب، شبه چارچوب فلز-آلی، سلولز استات
سال 1401
پژوهشگران علی صفری(دانشجو)، فرهاد حیدری(استاد راهنما)، محمد یاسر معصومی(استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش از یک عشای پلیمری زیست تخریب پذیر (سلولز استات) حاوی شبه چارچوب فلز-آلی (QuasiMOF UiO-66) جهت حذف فلوراید از محلول آبی استفاده شده است. اثر فاکتورهای مختلف مانند مقدار جاذب، pH، غلظت آلاینده فلوراید و زمان تماس بررسی شد و ایزوترم های فرندلیش، لانگمویر، تمکین و دوبینین - رادوشکوویچ مورد بررسی قرار گرفت تا ایزوترم جذب بهینه مشخص شود. همچنین سه مدل شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و ایلوویچ جهت بررسی سینتیک جذب به کار برده شد. نتایج نشان داد که در بررسی مقدار جاذب، بهترین عملکرد جذب به ازای 0.1 گرم جاذب است. از طرفی جذب یون فلوراید در محدوده اسیدی راندمان بهتری در مقایسه با حالت خنثی و بازی از خود نشان می دهد. در غلظت اولیه فلوراید، هر چه غلظت کمتر باشد راندمان جذب بهتر خواهد شد و با افزایش زمان تماس، راندمان جذب سطحی افزایش می یابد. معادله ایزوترم فرندلیش و سینتیک جذب شبه مرتبه دوم تطالق بهتری با داده های حاصل از آزمایش دارند. در این مطالعه از طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)، پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد.