1403/04/31
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و مطالعه خواص جذبی غشاهای کیتوسان/ پلی وینیل الکل اصلاح شده با نانوساختارهای کربنی عامل دار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جذب سطحی، جاذب غشایی، گرافن اکساید، گرافن اکساید عامل دار شده، اتیلن دی آمین
سال 1400
پژوهشگران احسان صالحی(استاد راهنما)، فرهاد حیدری(استاد راهنما)، فهیمه غفاری(دانشجو)

چکیده

در این مطالعه، گرافن اکساید (GO) با اتیلن دی آمین به صورت کووالانسی عامل دار شد (EDA-GO) و به وسیله آزمون های FTIR, XRD, Raman و FE-SEM مشخصه یابی شد. سپس جاذب های غشایی کیتوسان/پلی وینیل الکل/ گرافن اکساید عامل دار شده (CP/ED-GO) توسط تلفیق مقادیر مختلف ED-GO ساخته شدند و برای جذب رنگ ری اکتیو بلو 19 (RB19) از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفتند. طبق آزمایش های جذب ناپیوسته، جاذب غشایی محتوی wt.% 25/0 از ED-GO بهترین عملکرد را در حذف رنگ RB19 داشت. جذب RB19 روی جاذب غشایی CP/ED-GO-0.25 wt.% با استفاده از روش سطح پاسخ مبتنی بر طراحی مرکب مرکزی بهینه شد و pH محلول، غلظت اولیه رنگ و مقدار جاذب به عنوان متغیر های مستقل انتخاب شدند. تحت شرایط بهینه (4 pH=، غلظت اولیه رنگ= mg/g 75 و مقدار جاذب= g 35/0) درصد حذف 078/94% به دست آمد و به مقدار آزمایشگاهی نزدیک بود (64/92%) که نشان دهنده دقت و اعتبار مدل چند جمله ای درجه دو است. آزمایش های ایزوترم جذب نشان داد که جذب RB19 روی جاذب های غشایی CP، CP/EDA-GO-0.25 wt.% و CP/GO-0.25 wt.% به خوبی توسط مدل ایزوترم فریوندلیچ توصیف می شود. سینتیک جذب RB19 توسط این جاذب هایی نیز از مدل شبه درجه دوم پیروی می کند. حداکثر ظرفیت جذب نیز برای جاذب غشایی CP، CP/EDA-GO-0.25 wt.% و CP/GO-0.25 wt.% به ترتیب برابر با mg/g 03/303، mg/g 33/333 و mg/g 41/256 بود. از این رو، جاذب غشایی CP/EDA-GO-0.25 wt.%می تواند به عنوان یک جاذب امیدوارکننده برای حذف رنگ RB19 از محیط آبی در نظر گرفته شود.