1403/02/02
فرهاد حیدری

فرهاد حیدری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3650-6164
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37006703300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه غشاهای تبادل کاتیونی هتروژن حاوی مقادیر مختلف از رزین و پلیمرهای پایه: بررسی پتانسیل و جریان الکتریکی عبوری از غشا
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
غشاهای تبادل یونی، رزین، پلی استایرن، پلی وینیل کلراید
سال 1397
پژوهشگران فرهاد حیدری ، علیرضا خدابخشی

چکیده

در این کار پژوهشی اثر تغییر ترکیب درصد اجزای موجود در ماتریکس غشاهای تبادل کاتیونی (پلیمرها و رزین) بر عملکرد غشاهای تهیه شده جهت استفاده در الکترودیالیز مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تهیه غشاهای تبادل یونی از پلیمرهای پلی استایرن (PS) و پلی وینیل کلراید (PVC) و رزین تبادل کاتیونی Amberlite 15 استفاده گردید. همچنین از تترا هیدروفوران به عنوان حلال استفاده شد. جهت بررسی عملکرد غشاها، پتانسیل و جریان الکتریکی عبوری از غشاها اندازه گیری گردید. نتایج حاصل از این کار تحقیقاتی نشان دادند با تغییر ترکیب درصد اجزای فوق الذکر در ماتریکس غشاهای تبادل یونی خواص الکتروشیمیایی غشاها تغییر می نماید. بنابراین می توان با تغییر ترکیب درصد اجزا، غشای با عملکرد بهینه را تهیه نمود.