1403/01/29
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از استخراج نقطه ابری به منظور پیش تغلیظ و اندازه گیری یونهای آلومینیوم به وسیله طیف سنجی مرئی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
میکرواستخراج، استخراج نقطه ابری، مایسل، سورفکتانت، طیف سنجی مرئی
سال 1401
پژوهشگران فرزاد بامداد(استاد راهنما)، فاطمه محمدمیرزایی(دانشجو)

چکیده

استفاده از استخراج نقطه ابری به منظور پیش تغلیظ و اندازه گیری یونهای آلومینیوم به وسیله طیف سنجی مرئی در این پژوهش از میکرواستخراج نقطه ابری به‌عنوان روشی ساده، سریع و حساس برای پیش‌تغلیظ و ندازه‌گیری یون آلومینیوم در نمونه‌ای آبی با اسپکتروفتومتری مرئی استفاده شد. بدین منظور از لیگاند کوینیزارین به‌عنوان عامل کمپلکس‌دهنده استفاده شد. کمپلکس حاصل توسط محیط مایسلی ایجاد شده با سورفکتانت غیر‌یونی Triton X-114استخراج شده و پس از جداسازی کامل، فاز استخراجی توسط روش طیف‌سنجی مرئی مورد بررسی قرار گرفت. اثر پارامترهای مهم نظیر، ،pH غلظت لیگاند، غلظت سورفکتانت، سرعت و زمان سانتریفیوژ بررسی و تحت شرایط بهینه استخراج انجام شد.