1403/02/04
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر کاتالیتیکی نانوذرات طلا روی سیستم لومینسانس شیمیایی هیدرازین-لومینول
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات طلا، هیدرازین
سال 1397
پژوهشگران فرزاد بامداد ، افسانه صفوی

چکیده

اثر کاتالیزوری نانوذرات طلا روی واکنش هیدرازین-لومینول مورد بررسی قرار گرفت. نانوذرات طلا قادر به کاتالیز کردن واکنش هیدرازین و اکسیژن محلول در آب بودند که منجر به تشکیل پروکسید هیدروژن گردید، علاوه بر آن، این نانوذرات واکنش بین لومینول و پروکسید هیدروژن تولید شده را نیز کاتالیز کردند. در نتیجه لومینسانس شیمیایی (CL) شدید حاصل از آنیون 3-آمینوفتالات مشاهده شد. در عدم حضور نانوذرات طلا CL قابل تشخیصی مشاهده نشد. اثر اندازه نانوذرات طلا روی شدت CL بررسی شد. شدیدترین CL توسط نانو ذرات 15 نانومتری طلا حاصل گردید. اثر غلظت لومینول، یون هیدروکسید، اندازه نانوذرات طلا و میزان فلوی واکنشگرها بهینه سازی شد. برای بررسی مکانیسم CL از طیفهای مرئی و ماوراء بنفش و مطالعات میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده شد. با استفاده از روش پیشنهادی، میزان هیدرازین در نمونه های آب مورد استفاده در دیگ بخار بخوبی اندازه گیری شد. محدوده خطی روش فوق برای اندازه گیری هیدرازین 1/0 تا 30 میکرومولار بوده و حد تشخیصی معادل 30 نانومولار بدست آمد.