1403/02/04
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه،بهینه سازی و تخلیص فرو سولفات 7 آبه از قراضه آهن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
قراضه آهن،فروسولفات7آبه،تخلیص،هضم کلاسیک
سال 1396
پژوهشگران مسعود صدیق مفرد(دانشجو)، محمدرضا سنگی(استاد راهنما)، فرزاد بامداد(استاد مشاور)

چکیده

این پژوهش با هدف تولید فرو سولفات 7 آبه از قراضه آهن انجام گرفت.روش مورد استفاده در این پژوهش بر اساس هضم کلاسیک آهن خالص و قراضه آهن در اسید سولفوریک و سپس تبلور محلول تا حصول بلورهای فرو سولفات7 آب می باشد.نمونه های مورد استفاده................................