1403/02/04
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری همزمان سیستئین و هوموسیستئین با استفاده از اثر آنها بر طیف جذبی محلول نانو ذرات نقره
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات نقره، پلی وینیل پیرولیدون، سیستئین، هوموسیستئین
سال 1393
پژوهشگران فرزاد بامداد(استاد راهنما)، محمدرضا سنگی(استاد مشاور)، مریم صامت(دانشجو)

چکیده

آمینوتیولهایی با وزن مولکولی پایین نظیر سیستئین و هوموسیستئین اهمیت ویژهای در بیوشیمی و پزشکی دارند. از اینرو لزوم شناسایی و اندازهگیری آنها در مایعات بیولوژیک بدن از قبیل پلاسما، برای تشخیص بیماری- ها حائز اهمیت میباشد.