1403/01/29
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش تغلیظ یونهای کبالت (II) توسط میکرواستخراج تک قطره با مایع یونی به منظور اندازه گیری به روش اسپکتروفوتومتری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کبالت، پیش تغلیظ، میکرو استخراج تک قطره ای
سال 1393
پژوهشگران فرزاد بامداد(استاد راهنما)، محمدرضا سنگی(استاد مشاور)، زهرا شوشتری(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش، روش میکرواستخراج تک قطره با مایع یونی جهت اندازه گیری یونهای کبالت (II) در نمونههای آبی با اسپکتروفوتومتری UV–Vis مورد بررسی قرار گرفته است. در این شیوه، کمپلکس آبگریز کبالت (II) با آمونیوم پیرولیدین دی تیو کربامات توسط مایع یونی -1 اکتیل- 3-متیل ایمیدازولیوم هگزا فلوئورو فسفات ] PF6 [] C8MIM [، استخراج شده است.