1403/01/29
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر یون منگنز به اشکال مختلف (سولفات منگنز، کمپلکس منگنز با EDTA، نانو ذرات اکسید منگنز) بر مراحل مختلف رشد دو رقم لوبیا با اندازه گیری به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات اکسید منگنز,کیلیت منگنز,بذر مال,محلول پاشی,لوبیا چیتی
سال 1394
پژوهشگران محمدرضا سنگی(استاد راهنما)، فرزاد بامداد(استاد مشاور)، مرضیه مجاوری(دانشجو)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر تیمارهای مختلف کود منگنز و روش کاربرد..........