1403/01/29
فرزاد بامداد

فرزاد بامداد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3900-0783
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23487653700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش تغلیظ یونهای کروم به روش میکرواستخراج مایع یونی-فاز مایع با کنترل دمایی به منظور اندازه گیری توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله ای
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پبش تغلیظ کروم میکرو استخراج
سال 1391
پژوهشگران فرزاد بامداد(استاد راهنما)، محمدرضا سنگی(استاد مشاور)، نسرین مدنی(دانشجو)

چکیده

یش تغلیظ یونهای کروم به روش میکرواستخراج مایع یونی-فاز مایع با کنترل دمایی به منظور اندازه گیری توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله ای