1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی و بررسی عوامل مؤثر بر جذب شیمیایی هیدروژن سولفید توسط حلال دی اتانول آمین
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
هیدروژن سولفید، برج جذب، دی اتانول آمین، شبیه سازی
سال 1401
پژوهشگران احسان صالحی ، مهدی عسکری ، علی بلوچی

چکیده

در این پژوهش، به شبیه سازی فرآیند جذب شیمیایی هیدروژن سولفید از گاز توسط حلال دی اتانول آمین در مقیاس صنعتی و مطالعه ی عوامل مؤثر بر راندمان جداسازی آلاینده شامل فشار برج جذب، دما و بار هیدروژن سولفید در محلول آمین ورودی، پرداخته شد. نتایج نشان داد که افزایش دمای محلول آمین ورودی به برج و نیز میزان هیدروژن سولفید ناخالصی موجود در آن، به ترتیب با کاهش حلالیت آلاینده ی گازی در حلال مایع و همچنین کاهش نیرومحرکه ی انتقال جرم به منظور ورود آلاینده از فاز گاز به مایع، منجر به کاهش حذف آن از جریان گازی می شود. ولی افزایش فشار برج به سبب افزایش حلالیت آلاینده ی گازی در حلال آمین، میزان حذف را افزایش می دهد. فشار برج و میزان ناخالصی هیدروژن سولفید در آمین ورودی، به ترتیب کمترین و بیشترین تأثیر را بر روی غلظت هیدروژن سولفید در گاز شیرین خروجی از برج داشتند.