1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
جذب زیستی متیلن بلو از آب با استفاده از ریزجلبک های کروموکلوریس زوفینجینسیس و پروفیریدیوم پرپورئوم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جذب زیستی، متیلن بلو، ریزجلبک، بهینه سازی، ایزوترم، سینتیک
سال 1400
پژوهشگران احسان صالحی(استاد راهنما)، مجید مهدیه(استاد راهنما)، معصومه بیات(دانشجو)

چکیده

متیلن بلو یک رنگ کاتیونی است که به طور گسترده ای برای رنگ آمیزی پنبه، پشم و ابریشم استفاده می شود. از آنجا که متیلن بلو برای انسان مضر و برای میکروارگانیسم ها سمی است، نیاز به یافتن روش های ارزان و کارآمد برای حذف متیلن بلو از فاضلاب، قبل از دفع در آب های طبیعی وجود دارد. در این مطالعه، ریزجلبک های کروموکلوریس زوفینجینسیس و پروفیریدیوم به عنوان جاذب های زیستی برای حذف رنگ متیلن بلو از آب به کار گرفته شدند. با مقایسه و بررسی عملکرد این ریز جلبک ها برای حذف متیلن بلو، ریزجلبک پروفیریدیوم به دلیل درصد حذف پایین و کلوخه شدن کنار گذاشته شد و آزمایش ها ی بعدی روی ریز جلبک کروموکلوریس انجام شد. ریزجلبک کروموکلوریس با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه(FTIR) و میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی (FE-SEM) مشخصه یابی شد. روش سطح پاسخ (RSM) با استفاده از طراحی مرکب مرکزی (CCD)به منظور بهینه سازی پارامترهای مختلف مانند دوز جاذب، غلظت اولیه رنگ ، و pH محلول بر درصد حذف رنگ به کار گرفته شد. در شرایط بهینه ی دوز جاذب g/L 717/0، غلظت اولیه رنگmg/L 118/15 و pH برابر 10، بیشترین درصد حذف پیش بینی شده توسط مدل 481/96 ٪ حاصل گردید. انجام آزمایش جذب ناپیوسته در شرایط بهینه پیش بینی شده توسط مدل، اعتبار مدل را با خطای کمتر از 3 درصد تایید کرد. داده های آزمایشگاهی با مدل های سینتیکی شبه درجه اول، شبه درجه دوم، مدل نفوذ درون ذره ای و الوویچ بررسی شدند. نتایج نشان داد که فرآیند جذب متیلن بلو از سینتیک شبه درجه دوم پیروی می کند. داده های جذب با ایزوترم های لانگمویر، فریوندلیچ، دوبینین-رادوشکویچ و تمکین برازش شدند. جذب متیلن بلو بر روی کروموکلوریس از مدل لانگمویر با حداکثر ظرفیت جذب mg/g 423/135 پیروی کرد. همچنین پارامترهای اساسی ترمودینامیکی، از جمله ∆G^o، ∆H^o و∆S^o برای جذب تعیین شدند. نتایج نشان داد که جذب متیلن بلو روی ریزجلبک امکان پذیر، خودبه خودی و گرمازا است. نتایج جذب زیستی نشان داد که کروموکلوریس می تواند به عنوان یک جاذب زیستی کارآمد و سازگار با محیط زیست برای حذف رنگ های کاتیونی مورد استفاده قرار گیرد.