1403/02/29
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Reliable Kinetics for Drug Delivery with a Microfluidic Device Integrated with the Dialysis Bag Javad Esmaeili, Aboulfazl Barati, Ehsan Salehi, Jafar Borhanian (2023)
Insight into triglyceride-reducing potential of quercetin in blood plasma environment Atefeh Fatollahi, Ehsan Salehi, Mohammad Ali Daneshmand (2023)
3D Simulation of the Purification of Carbon Monoxide with CuCl(7.0)/AC by the Pressure Swing Adsorption Process Pouria sharafi, Ehsan Salehi, Hamidreza Sanaeepur, Abtin Ebadi Amooghin (2022)
Zeolitic imidazolate framework (ZIF-8) modified cellulose acetate NF membranes for potential water treatment application Vahid Vatanpour, Aisa Talebi, Meltem Agtas, Mohammad Mehrabi, Ehsan Salehi, İsmail Koyonko, Roberto Castro-Munoz (2022)
CO2 separation of a novel Ultem-based mixed matrix membrane incorporated with Ni2+-exchanged zeolite X Kimiya Nematolahi, Ehsan Salehi, Abtin Ebadi Amooghin, Hamidreza Sanaeepur (2022)
Advances in nanocomposite and nanostructured chitosan membrane adsorbents for environmental remediation: A review Ehsan Salehi, Mohammad Khajavian, Nadia Sahebjamee, Maedeh Mahmoudi, Enrico Drioli, Takeshi Matsuura (2022)
Chitosan films and scaffolds for regenerative medicine applications: A review Farnoush Sadat Rezaei, Fariborz Sharifianjazi, Amirhossein Esmaeilkhanian, Ehsan Salehi (2021)
Ethylenediamine-functionalized ZIF-8 for Modification of Chitosan-based Membrane Adsorbents: Batch Adsorption and Molecular Dynamic Simulation Mohammad Khajavian, Samaneh Shahsavarifar, Ehsan Salehi, Vahid Vatanpour, Majid Masteri-Farahani, Seyed Ali Tabatabaei, Fahimeh Ghaffari (2021)
Carbon nanostructures for advanced nanocomposite mixed matrix membranes: a comprehensive overview Ehsan Salehi, Farhad Heidary, Parisa Daraei, Mohammad Keyhani, Milad Behjomanesh (2020)
A review on recent advances in hollow spheres for hydrogen storage Majid Zarezadeh Mehrizi, Jafar Abdi, reza Kazemi, Ehsan Salehi (2020)
Data-based modeling and optimization of a hybrid columnadsorption/ depth-filtration process using a combined intelligent approach Ehsan Salehi, Mahdi Askari, Mohammad Hosein Aliei, Mohsen Goodarzi, Mohsen Mohammadi (2019)
مروری بر حذف یون سرب از محلول های آبی با عملیات جذب سطحی احسان صالحی، محسن گودرزی، حمیدرضا سنایی پور، عین اله خادمیان (1398)
Wholly Heterocycles‑Based Polyamide–Sulfide Containing Pyridine and Thiazole Rings: A Super‑Adsorbent Polymer for Lead Removal Hamidreza Rezania, Vahid Vatanpour, Ehsan Salehi, Niloofar Gavari, Abbas Shockravi, Morteza Ehsani (2019)
Carbon nanostructures for advanced nanocomposite mixed matrix membranes: a comprehensive overview Ehsan Salehi, Farhad Heidary, Parisa Daraei, Mohammad Keyhani, Milad Behjomanesh (2019)
Direct reduction of blood serum cholesterol using Thymus vulgaris L.: Preliminary biosorption study Ehsan Salehi, Saeedeh Afshar, Majid Zarezadeh Mehrizi, Ali Chehrei, Marzieh Asadi (2018)
تولید کربن فعال گرانولی از پوست سخت گردو در مقیاس صنعتی و مقایسه استانداردهای آن با نمونه های مشابه احسان صالحی، فروغ بیات، سید علی کیائی، علیرضا اکبری، مهدی عسکری (1396)
Chitosan/polyethylene glycol impregnated activated carbons: Synthesis, characterization and adsorption performance Ehsan Salehi, Fereshteh Soroosh, Maryam Momeni, Aboulfazl Barati, Ali Khakpour (2017)
Efficient CO2-removal using novel mixed-matrix membranes with modified TiO2 nanoparticles Ahmad Arabi Shamsabadi, Farzad Seidi, Ehsan Salehi, Mohammad Nozari, Ahmad Rahimpour, Masoud Soroush (2017)
A review on chitosan-based adsorptive membranes Ehsan Salehi, Parisa Daraei, Ahmad Arabi Shamsabadi (2016)
Mixed matrix heterogeneous cation exchange membrane filled with clay nanoparticles: membranes’ fabrication and characterization in desalination process Seyed mohsen Hosseini, Amin Seidypoor, Mahsa Nemati, Seyed Siavash Madaeni, Fahime Parvizian, Ehsan Salehi (2016)
Fabrication of mixed matrix heterogeneous cation exchange membrane modified by titanium dioxide nanoparticles: Mono/bivalent ionic transport property in desalination Seyed mohsen Hosseini, Mahsa Nemati, F JEDDI, Ehsan Salehi, Alireza Khodabakhshi, Seyed Siavash Madaeni (2015)
Novel nanocomposite Kevlar fabric membranes: Fabrication characterization, and performance in oil/water separation Hanieh Karimnezhad, L Rajabi, Ehsan Salehi, Ali Ashraf Derakhshan, Sara Azimi (2014)
Novel thin film composite membrane fabricated by mixed matrix nanoclay/chitosan on PVDF microfiltration support: Preparation, characterization and performance in dye removal Parisa Daraei, Seyed Siavash Madaeni, Ehsan Salehi, Negin Ghaemi, Hedayatollah Sadeghi Ghari, Mohammad Ali Khadivi (2013)
Novel polyethersulfone nanocomposite membrane prepared by PANI/Fe3O4nanoparticles with enhanced performance for Cu(II) removal from water Parisa Daraei, Seyed Siavash Madaeni, Negin Ghaemi, Ehsan Salehi, Mohammad Ali Khadivi, Bandar Astinchap, Rostam Moradian (2012)
New Perturbation Model for Prediction of Amino Acid and Peptide Activity Coefficients mohammad reza dehghani, Ehsan Salehi, Alireza Fazlali (2012)
مقاله ارائه‌شده
Thymus vulgaris as cholesterol reducing blood-contact adsorbent Saeedeh Afshar, Ehsan Salehi, Ali Chehrei (2018)
کتاب
مهندسی چارچوب های فلز - آلی: مبانی و کاربردها احسان صالحی، جعفر عبدی، مائده محمودی، منوچهر وثوقی (1400)
سیستم ها و فرآیندهای غشائی ترکیبی احسان صالحی، حمیدرضا کرمی (1395)
Integrated Membrane Systems and Processes Seyed Siavash Madaeni, Ehsan Salehi (2015)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
ساخت و ارزیابی داربست کامپوزیتی الکتروریسی شده بر پایه پلیمرهای طبیعی و زیست سازگار به عنوان زخم پوش احسان صالحی، ابوالفضل براتی، محمد ارجمندزادگان، فاطمه شاهوردی (1401)
تحلیل فنی- اقتصادی فرآیندهای جذب سطحی و تقطیر برای آبگیری از اتانول احسان صالحی، شهلا خانی، مرضیه معظمی گودرزی (1400)
شبیه سازی عددی خالص سازی گاز منوکسیدکربن با استفاده از جاذب های کامپوزیتی حمیدرضا سنایی پور، آبتین عبادی عموقین، احسان صالحی، پوریا شرفی (1399)
شبیه سازی عددی خالص سازی گاز منوکسیدکربن با استفاده از جاذب های کامپوزیتی حمیدرضا سنایی پور، آبتین عبادی عموقین، احسان صالحی، پوریا شرفی (1399)
تهیه جاذبهای کربنی با پیرولیز مواد دورریز کشاورزی احسان صالحی، محمد ولاشجردی، بهزاد عرب (1398)
ساخت غشای شبکه آمیخته بر پایه ULTEM (پلی اترایمید) حاوی نانوساختارهای زئولیتی عاملدارشده برای جداسازی گاز آبتین عبادی عموقین، احسان صالحی، حمیدرضا سنایی پور، کیمیا نعمت الهی (1398)
جذب سطحی تری گلیسرید از سرم خون انسان با استفاده از گیاه دارچین احسان صالحی، علی چهرئی، نیلوفر گواری (1397)
کاهش مستقیم کلسترول سرم خون با استفاده از جاذب های زیستی احسان صالحی، مجید زارع زاده مهریزی، سعیده افشار (1396)
جذب یون مس (II) از محلول های آبی به کمک جاذب حنا و حنای اصلاح شده رضا داورنژاد، احسان صالحی، پریسا پناهی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
طرح پژوهشی بین المللی احسان صالحی، مسعود سروش (1398)
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی