1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی منحنیهای شکست سیستم هیبریدی ستون جذب بستر ثابت و فیلتراسیون عمقی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سیستم هیبریدی، متیلن بلو، منحنی شکست، مد لسازی، برازش منحنی
سال 1398
پژوهشگران یاسر درویشی(دانشجو)، احسان صالحی(استاد راهنما)

چکیده

این پژوهش با هدف مد لسازی رفتار پویای سیستم هیبریدی ستون جذب بستر ثابت فیلتراسیون عمقی ته بسته جهت حذف رنگ متیلن بلو از یک محلول آبی انجام گرفته است. در کار آزمایشگاهی پیشین ابتدا جذب متیلن بلو روی بستر ثابتی از کربن فعال گرانولی پایه هلو انجام شده و سپس ادامه فرآیند جداسازی توسط فیلتر عمقی انتها بستهای از جنس سلولز استات صورت گرفته است. مطالعه پویای فرآیند جذب مبتنی بر بررسی رفتار منحنیهای شکس ت وابسته به چهار شرایط عملیاتی متفاوت اعم از غلظت اولیه، دبی جریان، ارتفاع بستر و نوع فیلتر متفاوت است. منحنیهای شکست در سه مرحله مدل شدند. در مدلسازی مرحله اول، رفتار جذب متیلن بلو از ورودی تا خروجی سیستم جذب با استفاده از مدلهای تجربی جذب توماس،آدامز-بوهارت، یون-نلسون، برای پیشبینی منحنیهای شکس ت با استفاده از رگرسیون غیرخطی با دادههای تجربی و تعیین BDST کلارک و پارامترهای مشخصه ستون که برای طراحی فرآیند مفید هستند، مورد استفاده قرار گرفتند. مقدار میانگین مجموع 0 گزارش شد که تطابق قابل / مربعات خطا در مرحله اول برای بهترین مدل برازش شده )مدل توماس( 944807 قبولی با نتایج تجربی داشت. همچنین ظرفی ت جذب پیشبینی شده توسط این مدل با ظرفیت جذب به دست آمده از کار آزمایشگاهی مقایسه شد و نتایج حاکی از نزدیکی این دو مقدار بود .در مدلسازی مرحله دوم ترکیب مدل توماس با سایر مدلهای مذکور بررسی و نتایج آن با مد لسازی مرحله اول مقایسه شد. میانگین مجموع مربعات خطا در مرحله دوم برای بهترین مدل های برازش شده)مدل توماس-آدامز بوهارت، توماس-یون نلسون( 0 گزارش شدند. در مدلسازی مرحله سوم ابتدا رفتار جذب در فیلتر با استفاده / 0 و 995813 / به ترتی ب 99581 از مدل فیلتراسیون پیشبینی و در ادامه رفتار جذب روی بستر با مدلهای جذب پیشبینی شد. میانگین مجموع 0/ 98765395 )BDST مربعات خطا در مرحله سوم برای بهترین مدل برازش شده)مدلهای توماس، یون و گزارش شد. بهترین نتایج در غلظ تهای اولیه 40 میلی گرم بر لیتر از متیلن بلو، ارتفاع بستر 20 سانتی متر، دبی حاصل شدند. نتایج نشان داد که ترکیب مدلهای جذب بدون و با OS جریان 1 لیتر بر دقیقه و نوع فیلتر 1000 در نظر گرفتن اثر فیلتراسیون بهصورت مجزا باعث افزایش قدرت پیشبینی و دقت تطابق مدلهای جذب با نتایج تجربی شده است.