1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر حذف یون سرب از محلول های آبی با عملیات جذب سطحی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سرب جذب سطحی جاذب اصلاح خواص جاذب
سال 1398
مجله پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي- پليمر
شناسه DOI
پژوهشگران احسان صالحی ، محسن گودرزی ، حمیدرضا سنایی پور ، عین اله خادمیان

چکیده

موضوع تحقیق: در این مقاله، جاذب های مورد استفاده برای حذف یون سرب با استفاده از عملیات جذب سطحی مرور شده است. روش تحقیق: انواع جاذ بهای مورد استفاده برای حذف یون سرب، اصاح خواص انجام شده روی آن ها، شرایط عملیاتی جذب، همدماها و ظرفیت جذب جاذب ها با مرور مقالات بررسی و مقایسه شده است. نتایج اصلی: اصاح جاذ بها به روش تلقیح گرو ههای عاملی نقش موثری در افزایش ظرفیت جذب دارد. pH محلول نقش مهمی در جذب یون سرب دارد و عموما با افزایش pH محلول، ظرفیت جذب افزایش می یابد. مدل همدمای لانگمویر تطابق بیشتری با داد ههای تعادلی جذب داشته است. در بین جاذب های مرور شده، جاذب های پایه کربنی مثل کربن فعال و اکسیدگرافن که توسط مواد شیمیایی مثل آمونیوم پرسولفات یا پلی آمی نها اصاح شده اند، ظرفیت جذب بیشتری دارند. زیست تود هها نیز به علت فراوانی و قیمت ناچیز، قابلیت استفاده به عنوان جاذب یون سرب را دارند.