1403/03/28
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی ریاضی پدیده های انتقال در خشککن پاششی با هدف بهبود دقت پیشبینی شرایط جریان خروجی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
خشککن پاششی، دمای هوای ورودی به محفظه، غلظت خوراک، دبی هوای ورودی، رطوبت پودر خروجی، دمای هوای خروجی
سال 1396
پژوهشگران احسان صالحی(استاد راهنما)، بهناز سلیمی(دانشجو)

چکیده

خشککن های پاششی از جمله روش های مفید و کارآمد برای تولید فرآورده های پودری از خوراک ورودی مایع هستند. این نوع خشککن ها در صنایع غذایی و دارویی کاربرد فراوانی دارند. اساس کار آنها برآماده و یکسان سازی، اتمیزه 1 یا ریزکردن، افشانه 2 و پراکنده کردن و در آخر دی هیدراته کردن 3 محلول ورودی است. در این نوع خشک کن ها سطح انتقال حرارت و جرم به حداکثر خود رسیده و نرخ انتقال رطوبت از ماده، به میزان بالایی می رسد. عملکرد صنعتی خشک کن ها هنوز از مباحث مورد توجه و مهم است که با وجود بررسی های تئوری زیادی که بر روی این خشککن ها انجام گرفته است هنوز هم از موارد مورد بحث است. با توجه به فعالیت هایی که در گذشته درزمینه خشککن ها انجام شده است؛ تصمیم گرفته شد تا به عنوان یک فعالیت جدید و متفاوت با تعریف توابعی برای ظرفیت گرمایی محلول ورودی، اثبات فرمول های ریاضی جدید و شبیهسازی آنها در فضای نرمافزار گسترده و کارآمد متلب، به تطابق هرچه بیشتر مدل ریاضی با داده های مشابه تجربی دست یابیم. پارامترهای عملیاتی خشک کردن که در خشککن های پاششی اثرگذار هستند شامل دمای هوای ورودی، شدت حجمی گاز، غلظت خوراک، دبی خوراک، دمای خوراک، میزان رطوبت گاز ورودی هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین در تحقیق پیشرو موازنه جرم، انرژی و نیرو برای خشککن پاششی ارائه گردیده و پس از آن، مدل بر روی یک خشککن پاششی مورد استفاده قرار گرفته و روابط معادلات حاکم بر آن نشان داده شده است. موازنه های نوشته شده، توسط نرم افزار متلب حل شده و نتایج مربوط به آنها تحت نمودارهایی ارائه شدند که روند تغییرات رطوبت و دما را نشان میدهند. در حل معادلات، فرض بر این است که اختلاط به صورت کامل انجام میشود و جریان غالبی 4 میباشد. در این پژوهش، دو پارامتر اثرگذار دما و جریان هوای ورودی به برج، به عنوان متغیر درنظر گرفته شدهاند؛ که با تغییر در هریک از این متغیرها میتوان کیفیت محصول نهایی که همان دمای هوا و پودر خروجی و همچنین رطوبت پودر نهایی است را تعیین کرد.