1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه کربن فعال های تولید شده از مواد اولیه مختلف در فرآیند استخراج طلا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کربن فعال، جذب سطحی طلا، جذب ایستا، ستون بستر ثابت
سال 1396
پژوهشگران احسان صالحی(استاد راهنما)، مجید یارعلی(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش، جذب کمپلکس بر روی سه نوع کربن فعال مختلف در دوحالت ایستا و پیوسته مورد بررسی قرار گرفته است. این کربن فعال ها از مواد اولیه ای همچون پوست نارگیل، هسته ی هلو و پوست گردو بدست آمدند. جهت آشنایی با خصوصیات جاذب ها، تست های طیف سنجی مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی و مقاومت سایشی صورت پذیرفت. آزمایشات جذب ایستا که مشتمل بر مطالعات جذب ایزوترمال و سینیتیکی می شود با به کار بستن مدل های ایزوترمی (لانگمویر، فرندلیچ، تمکین و دوبنین-رادوشکوویچ) به منظور اندازه گیری ظرفیت جذب انواع جاذب ها انجام گرفت. در حالی که سرعت فرآیند جذب با استفاده از مدل های سینیتیکی (شبه درجه ی اول، شبه درجه ی دوم و نفوذ درون ذره ای) مشخص گردید. ایزوترم فرندلیچ، بهترین مدل برای همپوشانی با داده های تعادلی معرفی شد و ماکزیمم ظرفیت جذب (mg/g 8/40) به کربن فعال با پایه ی نارگیل تعلق گرفت. در مطالعات مربوط به جذب سینیتیکی، کربن فعال با پایه ی هلو عملکرد بهتری در جذب سریع طلا از خود نشان داد و فرآیند جذب از مدل شبه درجه ی اول تبعیت می کند. آزمایشات ستون جذب بستر ثابت در غلظت های متفاوتی از طلا در جریان ورودی (30 و mg/l 50) به منظور مشخص شدن خصوصیات منحنی های عبور انجام شد. بیشترین ظرفیت جذب (4/23 و mg/g 55/37) در هر غلظت مورد آزمایش، به کربن فعال با پایه ی نارگیل اختصاص یافت. توماس، یون-نلسون و آدامز-بوهارت سه مدل مورد استفاده در محاسبه ی ثوابت مربوط به مدل های مذکور بودند که در طراحی فرآیند در مقیاس واقعی کاربرد دارند. پیش بینی منحنی های عبور از دیگر کارکرد های این مدل ها می توان محسوب کرد. هر دو مدل توماس و یون-نلسون از تطابق خوبی با داده های آزمایشگاهی برخوردار بودند.