1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح خواص کربن فعال با استفاده از پوشش پلیمری چیتوسان و پلی اتیلن گلایکول
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کربن فعال، پوشش دهی پلیمری، چیتوسان، پلی اتیلن گلایکول، سینتیک
سال 1395
پژوهشگران احسان صالحی(استاد راهنما)، ابوالفضل براتی(استاد مشاور)، فرشته سروش(دانشجو)

چکیده

دراین تحقیق جذب رنگدانه متیلن بلو در محلول سنتزی با استفاده از کربن فعال گرانولی با پایه گردو و گونه های اصلاح شده کربن فعال به روش پوشش دهی عمقی با پلیمرهای چیتوسان، پلی اتیلن گلایکول و ترکیب آن ها (با نسبت 2:1،1:1،1:2) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات جذب استاتیک رنگ متیلن بلو توسط کربن فعال ساده و نمونه های اصلاح یافته مورد مطالعه قرار گرفته است. در این آزمایش 50 میلی لیتر از محلول سنتزی با غلظت های مختلف و مقدار 1/0 گرم جاذب در دمای 25 سانتی گراد و 7 pH= روی همزن به مدت24 ساعت قرار گرفته است. همچنین تاثیر عوامل اصلی در جذب شامل pH، غلظت محلول و زمان تماس جاذب با محلول رنگی بررسی گردید. داده های جذب تعادلی با ایزوترم لانگمویر، فریندلیچ و ریدلیچ پترسون همپوشانی داده شد. داده های جذب تعادلی تطابق بهتری با ایزوترم لانگمویر داشند بطوریکه برای تمام گونه ها ضریب همبستگی بیشتر از 97% به دست آمده است. با مقایسه ماکزیمم ظرفیت جذب کربن فعال/چیتوسان (mg/L7/424 (،کربن فعال (mg/L1/404)، کربن فعال/پلی اتیلن گلایکول (mg/L1/399)، کربن فعال/چیتوسان/پلی اتیلن گلایکول 2:1 (mg/L2/390)، کربن فعال/چیتوسان پلی اتیلن گلایکول1:1 (mg/L 9/356)، کربن فعال/چیتوسان/پلی اتیلن گلایکول 1:2 (mg/L 364( مشخص شد کربن فعال/چیتوسان بیشترین ظرفیت جذب را داشته است. فاکتور جداسازی برای تمامی جاذب ها کمتر از یک به دست آمده که بیانگر جذب مطلوب جاذب ها می باشد. جهت بررسی سنتیک جذب متیلن بلو، مقدار 1/0 گرم جاذب را در 50 میلی لیتر محلول رنگ با غلظت 700 میلی گرم بر لیتر ریخته وبا تنظیم pH محلول بر روی 7، و زمان تماس های 180،60،10و360 دقیقه روی همزن با سرعت 100 دور بر دقیقه گذاشته شد. مدل های سینتیکی مرتبه اول و مرتبه دوم برای تجزیه و تحلیل داده های سینتیکی وارزیابی مکانیسم سینتیکی استفاده شد. با مقایسه ضریب رگرسیون R2 دو مدل سینتیکی مذکور مشخص شد که ضریب همبستگی مدل سینتیکی درجه دوم برای تمام گونه ها بیشتر از مدل سینتیکی مرتبه اول است. همچنین مقدارqe به دست آمده از مدل سینتیکی درجه دوم به مقدار qe آزمایشگاهی نزدیک تر است. ثوابت سرعت نشان از برتری سرعت جذب کربن فعال اصلاح شده با ترکیب پلیمرهای چیتوسان و پلی اتیلن گلایکول(نسبت 2:1) داشت. با بررسی انرژی آزاد گیبس کربن فعال و گونه های اصلاح شده روشن شد که فرایند جذب