1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
جذب یون مس (II) از محلول های آبی به کمک جاذب حنا و حنای اصلاح شده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جذب سطحی، حذف مس، حنا،RSM ، نانو ذرات مگنتیت، محلول آبی
سال 1394
پژوهشگران پریسا پناهی(دانشجو)، رضا داورنژاد(استاد راهنما)، احسان صالحی(استاد مشاور)

چکیده

مس یکی از عناصر ضروری و حیاتی برای گیاهان و حیوانات است اما مقدار زیاد آن برای تمامی موجودات ایجاد سمیت میکند و جمعیت میکروبی اکوسیستم را تحت تاثیر قرار میدهد. فلذا حذف یا کاهش این عنصر امری واجب و حیاتی است. در سال های اخیر روش های جذب و استفاده از جاذب های ارزان قیمت مورد توجه قرار گرفته است.جاذب حنا یک جاذب گیاهی می باشد که امکان جذب یون فلزی را داراست. جاذب مورد نظر از برگ درخت حنا پس از خشک و الک کردن و مش بندی مورد استفاده قرار گردید. به منظور اصلاح جاذب و افزایش بازده از لایه نشانی نانو ذرات آهن با تکنیک هم رسوبی با استفاده از محلول کلرید آهن استفاده شد.پس از تماس جاذب حنا و حنای اصلاح شده با غلظت های متفاوت فلز مس و در شرایط آزمایشگاهی متفاوت ، غلظت ثانویه توسط دستگاه جذب اتمی خوانده شد.اثر پارامترهای مختلف مانند زمان ،غلظت فلز ،مقدار جاذب و pH بررسی شد.طرح این پژوهش ،مرکب مرکزی از طرح های مدل رویه پاسخ (RSM) می باشد. نتایج نشان داد عوامل pH ، غلظت اولیه و مقدار جاذب موثرترین و پارامتر زمان کمترین تاثیر را بر بازده جذب دارند.معنی دار بودن عوامل و اعتبار مدل پیشنهادی با کمک روش آنالیز واریانس و عدم برازش بررسی گردید. تطابق خوبی بین شرایط و بازده جذب پیش بینی شده با مقادیر تجربی مشاهده شد.نتایج حاکی از تطابق مناسب مدل لانگمویر با داده های تجربی بود. سینتیک فرآیند جذب یون مس (II) توسط جاذب حنا و حنای اصلاح شده از مدل سینتیکی درجه دوم پیروی میکند. نتیجه گیری: جاذب حنا ،توانایی جذب یون 2 ظرفیتی مس را دارا می باشد. این توانایی بدلیل مکانیسم های جذب سطحی و تبادل یونی می باشد. لایه نشانی نانو ذرات مگنتیت سبب افزایش بازده جذب و سهولت جداسازی جاذب می باشد.به علت گران و هزینه بر بودن سایر روش های جداسازی فلزات سنگین استفاده از جاذب ارزان قیمت و در دسترس حنا توجیه اقتصادی را دارا می باشد.