1403/03/29
ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)

ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه تاریخ
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
چالش های اجتماعی و اخلاقی قهوه خانه ها در دوران قاجار ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، عبداله متولی، محمد حسن بیگی (1402)
. پارادایم تاریخ نگاری نظامیِ محمدجواد مشکور ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1400)
بررسی اهمیت و ویژگی های مهمترین قلعه های دوره صفویه عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1398)
پیامد های تهاجمات ازبکان بر من ق خراسان در دوره صفوی عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، فاطمه فضلی (1393)
اهمیت کارکردهای اقتصادی، راه قم-قصرشیرین در دوره قاجار ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1392)
رویکرد جهادی ساکنان ماوراءالنهر در برابر هجوم روس ها عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1389)
مسجد و سیاست در عصر سلجوقی(با تاکید بر کارکرد تبلیغی-رسانه ای مسجد) مجید حاجی بابایی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، امامعلی شعبانی (1389)
بازشناسی تعامل روحانیت و صفویان مجید حاجی بابایی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1389)
مقاله ارائه‌شده
تاریخ تاسیس دانشگاه اراک از آغاز تا سال 1357 ش (بر اساس روایت های شفاهی) ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، محمد حسن بیگی (1394)
کتاب
تاریخ دانشگاه اراک ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، فرهاد صبوری فر، محمد حسن بیگی (1400)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی اقدامات سیاسی و اجتماعی و مذهبی دوران ابوالعباس سفاح نخستین خلیفه عباسی فرهاد صبوری فر، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، امیر حسین باقری شریف آبادی (1402)
بررسی جریان های دموکراسی خواهی در کشورهای عربی- اسلامی خاورمیانه در عصر معاصر ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، علی اصغر میرزایی، مهدی امیری (1401)
بررسی واکنش مردم وروحانیون در قبال پدیده های علمی -اجتماعی و صنعتی نوین در دوره قاجاریه ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، علی اصغر میرزایی، ز ابراهیمی (1401)
مبانی و شاخصه های نظام خویشاوندی در جامعه ایران دوران قاجار علی اصغر میرزایی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، ناهید رمضانی (1400)
نقد و بررسی دیدگاه شش شخصیت متفکر معاصر شیعه و سنی پیرامون قیام امام حسین (ع) علی اصغر میرزایی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، علی مرادی (1400)
زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و مذهبی شکل گیری و رشد بابیت در عصر قاجار ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، علی اصغر میرزایی (1399)
زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و مذهبی شکل‌گیری و رشد بابیت در عصر قاجار ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، علی اصغر میرزایی، علی زارعی (1399)
قند وشکر وپیامدهای سیاسی ،اقتصادی واجتماعی در عصر قاجار ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، علی اصغر میرزایی، نسیم جودکی (1399)
روس و عثمانی و اقدامات آنان در خلال جنگ جهانی اول در ایران ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، علی اصغر میرزایی، رضا فتاحی (1399)
مشروعیت غزنویان از دیدگاه بیهقی ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، علی اصغر میرزایی، محمد نادری قمی (1397)
جغرافیای تاریخی و سیاسی اراک ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1397)
بررسی وضعیت زنان در پرتو مصوبات مجلس شورای ملی (1285 - 1320) ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1397)
بررسی تحولات اسد آباد همدان در جنگ جهانی اول ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1397)
جوان و جوانی در دوره قاجاریه ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، فرهاد صبوری فر (1395)
نقش مجلس در روابط خارجی دوره پهلوی دوم ابراهیم آقا محمدی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1395)
اوضاع سیاسی و اجتماعی قم در جنگ جهانی اول ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، عبداله متولی (1394)
بررسی تاریخ سیاسی اتابکان لرکوچک ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، امامعلی شعبانی (1393)
بحران جانشینی در دوره صفوی عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1393)
بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی ایران (32-1320ش) ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، ابراهیم آقا محمدی (1393)
وضعیت راههای اصفهان در عصر قاجار از نگاه سفرنامه های خارجی ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، مجید حاجی بابایی (1393)
تاثیر جنگ جهانی اول بر حرکت های قومی در کردستان ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، عبداله متولی (1393)
بررسی تطبیقی مدارس نوین ایران و عثمانی علی اصغر میرزایی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1393)
بررسی چگونگی استناد و استفاده خلفا از قرآن(11-41ه.ق) ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، عبداله متولی (1392)
رهیافتی تحلیلی-تاریخی به مهاجرت اعراب به ایران در قرون نخست هجری قمری مجید حاجی بابایی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1392)
جایگاه خراسان در مناسبات ایران و ازبکان در دوره صفوی عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1391)
رویکرد ایرانی ها به آلمانی ها در خاطرات و اسناد ایرانی از 1330-1280 ش ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، مجید حاجی بابایی (1391)
اندیشه توسعه و ترقی در مطبوعات عهد ناصرالدین شاه مجید حاجی بابایی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1391)
بررسی نظرات رجال سیاسی و مذهبی ایران نسبت به رضا شاه در ادوار مختلف ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، عبداله متولی (1391)
سفیر و سفارت در دوران صفوی عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1391)
بررسی عملکرد نهاد وزارت در دوره دوم صفویه از شاه عباس به بعد سال عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1391)
رهیافتی تحلیلی به زمینه های چالش دولت و مجلس (عصر مشروطه) مجید حاجی بابایی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1391)
قاجار و حکومت پهلوی اول ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، عبداله متولی (1391)
نقش و اهمیت تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی راه قم-قصرشیرین در دوره قاجار ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، مجید حاجی بابایی (1391)
انقلاب اسلامی در شهر اراک (15 خرداد 1342 ه.ش -22 بهمن 1357 ه.ش) امامعلی شعبانی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، مرضیه جیریایی شراهی (1391)
زندگی، آراء و اندیشه های شیخ هادی نجم آبادی ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، مجید حاجی بابایی (1390)
شهرنشینی در دوره صفویه عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1390)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته