1402/09/09
ابراهیم اصلانی ملایری

ابراهیم اصلانی ملایری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه تاریخ
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
چالش های اجتماعی و اخلاقی قهوه خانه ها در دوران قاجار ابراهیم اصلانی ملایری، عبداله متولی، محمد حسن بیگی (1402)
بررسی اهمیت و ویژگی های مهمترین قلعه های دوره صفویه عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (1398)
پیامد های تهاجمات ازبکان بر من ق خراسان در دوره صفوی عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری، فاطمه فضلی (1393)
رویکرد جهادی ساکنان ماوراءالنهر در برابر هجوم روس ها عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (1389)
مسجد و سیاست در عصر سلجوقی(با تاکید بر کارکرد تبلیغی-رسانه ای مسجد) مجید حاجی بابایی، ابراهیم اصلانی ملایری، امامعلی شعبانی (1389)
بازشناسی تعامل روحانیت و صفویان مجید حاجی بابایی، ابراهیم اصلانی ملایری (1389)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
تاریخ دانشگاه اراک ابراهیم اصلانی ملایری، فرهاد صبوری فر، محمد حسن بیگی (1400)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی جریان های دموکراسی خواهی در کشورهای عربی- اسلامی خاورمیانه در عصر معاصر ابراهیم اصلانی ملایری، علی اصغر میرزایی، مهدی امیری (1401)
مبانی و شاخصه های نظام خویشاوندی در جامعه ایران دوران قاجار علی اصغر میرزایی، ابراهیم اصلانی ملایری، ناهید رمضانی (1400)
نقد و بررسی دیدگاه شش شخصیت متفکر معاصر شیعه و سنی پیرامون قیام امام حسین (ع) علی اصغر میرزایی، ابراهیم اصلانی ملایری، علی مرادی (1400)
زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و مذهبی شکل گیری و رشد بابیت در عصر قاجار ابراهیم اصلانی ملایری، علی اصغر میرزایی (1399)
زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و مذهبی شکل‌گیری و رشد بابیت در عصر قاجار ابراهیم اصلانی ملایری، علی اصغر میرزایی، علی زارعی (1399)
قند وشکر وپیامدهای سیاسی ،اقتصادی واجتماعی در عصر قاجار ابراهیم اصلانی ملایری، علی اصغر میرزایی، نسیم جودکی (1399)
روس و عثمانی و اقدامات آنان در خلال جنگ جهانی اول در ایران ابراهیم اصلانی ملایری، علی اصغر میرزایی، رضا فتاحی (1399)
مشروعیت غزنویان از دیدگاه بیهقی ابراهیم اصلانی ملایری، علی اصغر میرزایی، محمد نادری قمی (1397)
جغرافیای تاریخی و سیاسی اراک ابراهیم اصلانی ملایری (1397)
جوان و جوانی در دوره قاجاریه ابراهیم اصلانی ملایری، فرهاد صبوری فر (1395)
نقش مجلس در روابط خارجی دوره پهلوی دوم ابراهیم آقا محمدی، ابراهیم اصلانی ملایری (1395)
اوضاع سیاسی و اجتماعی قم در جنگ جهانی اول ابراهیم اصلانی ملایری، عبداله متولی (1394)
بررسی تاریخ سیاسی اتابکان لرکوچک ابراهیم اصلانی ملایری، امامعلی شعبانی (1393)
بحران جانشینی در دوره صفوی عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (1393)
بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی ایران (32-1320ش) ابراهیم اصلانی ملایری، ابراهیم آقا محمدی (1393)
وضعیت راههای اصفهان در عصر قاجار از نگاه سفرنامه های خارجی ابراهیم اصلانی ملایری، مجید حاجی بابایی (1393)
تاثیر جنگ جهانی اول بر حرکت های قومی در کردستان ابراهیم اصلانی ملایری، عبداله متولی (1393)
بررسی تطبیقی مدارس نوین ایران و عثمانی علی اصغر میرزایی، ابراهیم اصلانی ملایری (1393)
بررسی چگونگی استناد و استفاده خلفا از قرآن(11-41ه.ق) ابراهیم اصلانی ملایری، عبداله متولی (1392)
جایگاه خراسان در مناسبات ایران و ازبکان در دوره صفوی عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (1391)
رویکرد ایرانی ها به آلمانی ها در خاطرات و اسناد ایرانی از 1330-1280 ش ابراهیم اصلانی ملایری، مجید حاجی بابایی (1391)
اندیشه توسعه و ترقی در مطبوعات عهد ناصرالدین شاه مجید حاجی بابایی، ابراهیم اصلانی ملایری (1391)
سفیر و سفارت در دوران صفوی عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (1391)
رهیافتی تحلیلی به زمینه های چالش دولت و مجلس (عصر مشروطه) مجید حاجی بابایی، ابراهیم اصلانی ملایری (1391)
قاجار و حکومت پهلوی اول ابراهیم اصلانی ملایری، عبداله متولی (1391)
انقلاب اسلامی در شهر اراک (15 خرداد 1342 ه.ش -22 بهمن 1357 ه.ش) امامعلی شعبانی، ابراهیم اصلانی ملایری، مرضیه جیریایی شراهی (1391)
زندگی، آراء و اندیشه های شیخ هادی نجم آبادی ابراهیم اصلانی ملایری، مجید حاجی بابایی (1390)
شهرنشینی در دوره صفویه عبداله متولی، ابراهیم اصلانی ملایری (1390)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته