1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و اعتباریابی شاخص های آموزش های زیست محیطی در حوزه زنان روستایی: یک مطالعه اسنادی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
زنان، آموزش محیط زیست، برنامه درسی محیط زیست، جوامع محلی
سال 1402
پژوهشگران فاطمه قاسمی ، سیروس منصوری ، بهمن یاسبلاغی شراهی

چکیده

حوزه آموزش محیط زیست یکی از حوزه های بین رشته ای و قابل توجه در بحث های اجتماعی و دانشگاهی در چند دهه ی اخیر بوده است. به همین دلیل پژوهش های های قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است. یکی از بحث هایی که در حوزه آموزش محیط زیست مطرح است، اموزش های محیط زیستی در جوامع محلی و به طور خاص در حوزه زنان است. با توجه به اهمیت موضوع. محقق بر آن است تا بررسی ادبیات پژوهش و به شیوه مرور نظام مند شاخص های آموزشی مورد نیاز زنان روستایی را مشخص نماید. لذا روش پژوهش مرور نظام‌مند و اسناد مورد بررسی نیز کتاب‌های منتشر شده و مقالات در دو دهه‌ی اخیر در سایت‌های گوگل اسکالر، جهاددانشگاهی، ایرانداک، و ساینس دایرکت با جستجوی واژه های آموزش زنان، آموزش محیط زیست، آموزش سبز، برنامه درسی سبز، برنامه درسی محیط زیست، آموزش محلی، آموزش بومی بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که 15 شاخص یا حزه اساسی وجود دارد که زنان رسوتایی در حوزه آموزش محیط زیست باید کسب کنند که در پژوهش با ان پرداخته شده است.