1403/03/28
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی راهبرد آموزش تفکر طراحی بر توانایی حل مسأله دانش‌آموزان دوره ابتدایی در درس تفکر و پژوهش
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
راهبرد آموزشی - تفکر طراحی - حل مسأله تفکر و پژوهش دوره ابتدایی
سال 1402
مجله نشریه علمی تدریس پژوهی
شناسه DOI
پژوهشگران رحیم مرادی ، بهمن یاسبلاغی شراهی

چکیده

امروزه در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات تقویت و بهبود توانایی حل مساله در دانش‌آموزان اهمیت دوچندانی دارد. یکی از روش‌های آموزشی در این حوزه، راهبرد آموزش تفکر طراحی می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی راهبرد آموزش تفکر طراحی بر توانایی حل مسأله دانش‌آموزان دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1402-1401 انجام شد. این پژوهش به روش شبه‌تجربی با طرح پیش-آزمون- پس‌آزمون و گروه گواه انجام شد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه ششم دوره ابتدایی شهرستان رشت بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 20 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10 نفر) و گروه گواه (10 نفر) جایگزین شدند و از طریق پرسشنامه‌ی لانگ و کسیدی (۱۹۹۶) مورد ارزیابی قرار گرفتند. به ‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و جهت آزمون فرضیه‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد راهبرد آموزش تفکر طراحی در درس تفکر و پژوهش به دانش‌آموزان تاثیر معناداری بر افزایش نمرات دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه داشت و در توانایی حل مساله دانش‌آموزان موثر بوده است. با توجه به یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌شود راهبرد آموزش تفکر طراحی در برنامه درسی دوره ابتدایی تلفیق شود و در این زمینه دوره‌های آموزشی با هدف توانمندسازی معلمان و بکارگیری این راهبرد در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد.