1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی راهبرد تدریس فعال مبتنی بر فناوری بر اشتیاق تحصیلی، انعطاف‌پذیری شناختی و رضایت تحصیلی دانشآموزان دوره ابتدایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تدریس فعال مبتنی بر فناوری، اشتیاق تحصیلی، انعطاف‌پذیری شناختی، رضایت‌تحصیلی
سال 1402
پژوهشگران رحیم مرادی(استاد راهنما)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد مشاور)، ویدا بیرنوندی(دانشجو)

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر فناوری بر اشتیاق تحصیلی، انعطاف‌پذیری شناختی و رضایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی بود. روش‌ پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش-آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه ششم دوره ابتدایی شهرستان دره شهر در سال تحصیلی 402-1401 بود. برای انتخاب حجم نمونه از روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 36 نفر از دانش‌آموزان پایه ششم دوره دوم ابتدایی انتخاب و سپس نمونه منتخب به صورت تصادفی در قالب گروه‌های آزمایشی (18 نفر) و گواه (18 نفر) قرار گرفتند. برای جمع‌آوری هر یک از داده‌ها اشتیاق تحصیلی، انعطاف‌پذیری شناختی و رضایت تحصیلی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون به ترتیب از پرسش‌نامه‌ی اشتیاق تحصیلی فردریکز(2004)، آزمون استروپ و پرسشنامه رضایت‌مندی تحصیلی هیوبر(2001) استفاده شد. گروه آزمایش طی هشت جلسه با استفاده از راهبرد تدریس فعال مبتنی بر فناوری، درس علوم تجربی پایه ششم را آموزش دیدند و گروه کنترل به شیوه معمول آموزش دیدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری در دو سطح توصیفی (شاخص‌های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (تحلیل کوواریانس چند متغیری) استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که راهبرد تدریس مبتنی بر فناوری بر اشتیاق تحصیلی و رضایت تحصیلی دانش آموزان تأثیر معنی دارد داشته ولی در متغیر انعطاف‌پذیری شناختی تأثیر معنی‌داری مشاهده نشد. با توجه به نتایج این پژوهش در خصوص اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر فناوری بر اشتیاق تحصیلی و رضایت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی، پیشنهاد می‌شود کاربست این راهبرد در دستور کار معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش قرار گیرد.