1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر آموزش به شیوه همیارانه بر درگیری تحصیلی و ارتباط با مدرسه در درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آموزش به شیوه همیارانه ، درگیری تحصیلی ، ارتباط با مدرسه
سال 1402
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، سیروس منصوری(استاد مشاور)، فاطمه گنجی قاسم آبادی(دانشجو)

چکیده

هدف از پژوهش حاضربررسی تاثیر آموزش به شیوه همیارانه بر درگیری تحصیلی و ارتباط با مدرسه در درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر اراک بود. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدرسه استقامت در شهرستان اراک بودند روش نمونه گیری این پژوهش به روش در دسترس بود که شرکت کنندگان این پژوهش 30 نفر بودند که به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند . برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC) و پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تسنگ (2011) استفاده شد و گروه آزمایش به شیوه همیارانه به مدت 8 جلسه آموزش دیدند اما گروه کنترل به صورت معمول آموزش دیدند پس از پایان آموزش داده های جمع آوری شده از طریق پیش آزمون و پس آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی درضمن ازنرم افزار spssاستفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که اختلاف میانگین پیش آزمون و پس‌آزمون درگیری تحصیلی و ارتباط با مدرسه معنادار هست اما اختلاف میانگین پس آزمون معنادار نمی باشد. به عبارت دیگر، آموزش به شیوه همیارانه در مرحله پس آزمون باعث درگیری تحصیلی دانش اموزان و ارتباط بیشتر با مدرسه شده است. همچنین اختلاف میانگین پیش آزمون و پس‌آزمون متغیر ارتباط با مدرسه معنادار است به عبارت دیگر، دوره های آموزشی به شیوه همیارانه در مرحله پس آزمون باعث افزایش ارتباط با مدرسه دانش آموزان شده است.