1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و ارزیابی دانش عملی معلمان زن هنرستانهای فنی حرفه ای شهر الیگودرز: مطالعه ترکیبی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
دانش عملی، پدیدارشناسانه، معلمان زن هنرستان، الیگودرز.
سال 1402
مجله نشریه علمی تدریس پژوهی
شناسه DOI
پژوهشگران خلیل غفاری ، بهمن یاسبلاغی شراهی ، ناهید طالبی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی دانش عملی معلمان زن هنرستانهای فنی و حرفهای شهرستان الیگودرز در سال 1399-1400 بود.در این پژوهش ازنظر گردآوری دادهها از ترکیب روشهای کیفی و کمی یعنی روش آمیخته استفاده شد.در بخش کیفی پژوهش میدان تحقیق را کلیهی معلمان زن هنرستانهای فنی حرفهای شهر الیگودرز بودند. روش نمونه گیری و حجم نمونه، در بخش کیفی حجم نمونه مطرح نبود و تا رسیدن به اشباع نظری به وسیله روش گلوله برفی و متواتر ادامه داشت.ابزار گردآوری دادهها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود، و در بخش کمی نیز جامعه آماری را650 نفر یعنی کلیه زنان هنرستانهای فنی حرفهای شهر الیگودرز بودند که از طریق فرمول کوکران 242 نفر حجم نمونه را تشکیل دادند.