1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انطباق پذیری و همبستگی خانواده در زوجین ناسازگار
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، همبستگی وانطباقپذیری خانواده، ناسازگار زناشویی
سال 1401
پژوهشگران رخساره صیدمحمدی ، منصور عبدی ، بهمن یاسبلاغی شراهی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) انطباقپذیری و همبستگی خانواده در زوجین ناسازگار بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین ناسازگار شهر اراک بود که به منظور انجام این پژوهش 30 زوج مراجعهکننده به کلینیک روانشناختی بهاران شهر اراک به شیوه نمونهگیری طبقهای و سپس از بین آنها به شیوه نمونهگیری در دسترس در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون بود. ابزار مورداستفاده عبارتاند از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر) 1976 (، پرسشنامه انطباقپذیری و همبستگی خانواده السون و همکاران ) 1985 (. گروه گواه طی 8 جلسه تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ) ACT ( قرار گرفتند. برای تجزیه تحلیل دادهها از تحلیل کواریانس با استفاده از SPSS 22 استفاده شد. مقدار ضریب اتا نشان میدهد، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انطباقپذیری 50 درصد و همبستگی 31 درصد بوده است. نتایج بهدستآمده نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد میتواند انطباق و همبستگی خانواده در زوجین ناسازگار را افزایش دهد.