1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اعتبار یابی فرم فارسی مقیاس سنجش جامع فن آوری معلمان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
مقیاس، اعتبار یابی، سنجش جامع فن آوری معلمان، معلمان، روایی
سال 1394
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی ، فاطمه هواس بیگی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارائه یک مقیاس اندازه گیری سنجش جامع فن آوری معلمان در استفاده آن ها درآموزش است. این بررسی در صدد است که اعتبار روایی و پایایی مقیاس فارسی شده سنجش جامع فن آوری معلمان را آزمایش کند. جامعه آماری شامل دانشجویان تربیت معلم شهر اهواز بود که شامل 052 نفر و به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس سنجش جامع فن آوری معلمان 1 ( TTIS ( بود. پس از گرد آوری داده ها به وسیله نرم افزار های SPSS و AMOS16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. ضریب اعتماد ) پایایی ( کل مقیاس آلفای کرونباخ 27.0 محاسبه شد.در تبیین روایی ساختار پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم افزار AMOS16 استفاده شد که با توجه به شاخص های حاصل روایی مقیاس مورد نظر مورد تائید قرار نگرفت. در تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس زیر مقیاس های جدیدی پس از حذف برخی گویه ها حاصل گردیدکه به طور کلی بیشترین سهم را در تبیین واریانس کل داشتند که نشان دهنده این است که ساختار جدید تبیین بهتری از مقیاس سنجش جامع فن آوری معلمان دارد. البته ساختار جدید نیازمند تحلیل تاییدی برای عوامل در نمونه جدید و مطالعات دیگر دارد.