1403/03/29
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر یادگیری و یادداری درسعلوم تجربی دانشآموزان پایه دوم ابتدایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
یادگیری مبتنی بر مغز، اپلیکیشن، یادگیری، یادداری
سال 1401
مجله پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي
شناسه DOI
پژوهشگران رضا طلیمی ، محسن باقری ، بهمن یاسبلاغی شراهی

چکیده

یادگیری مبتنی بر مغز، شناخت قواعد و مقررات مغز برای ایجاد یادگیری معنادار و سازماندهی آموزشها بر اساس آنها است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی دانشآموزان دوم ابتدایی در سال تحصیلی 99-98 انجام گرفت. روش پژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان پسر پایه دوم ابتدایی استان قم و شرکت کنندگان شامل 30 نفر که به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شده بودند به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره قرار گرفتند. ابزار این مطالعه شامل اپلیکیشن محقق ساخته مغزمحور و آزمون یادگیری محقق ساخته بود. روایی این آزمون توسط مدرسین درس و متخصصین در حوزه آموزش مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایایی آن با استفاده از روش 0 گزارش شد. دانشآموزان در گروه / کودرریچاردسون 20 مقدار 78 آزمایش به مدت 10 جلسه تحت تاثیر آموزش مبتنی بر اپلیکیشن مغزمحور قرار گرفتند. به منظور تحلیل استنباطی دادهها از تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر یادگیری و یادداری تاثیر معنادار دارد. بنابراین استفاده از اپلیکیشن آموزشی طراحی شده بر اساس .(p<0.05) اصول یادگیری مبتنی بر مغز، تأثیر قابل توجهی در یادگیری درس علوم تجربی دانشآموزان پایه دوم ابتدایی دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود اصول یادگیری مبتنی بر مغز در تولید اپلیکیشنهای آموزشی جهت بهبود یادگیری و یادداری مورد استفاده قرار گیرد.