1403/03/29
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر گیمیفیکیشن بر یادگیری، یادداری و نگرش به درس زبان انگلیسی دانش-آموزان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
گیمیفیکیشن، یادگیری، یادداری، نگرش به درس
سال 1400
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، محسن باقری(استاد مشاور)، سمانه کشاورزیان کلیشادی(دانشجو)

چکیده

زمینه و هدف: بررسی تأثیر گیمیفیکیشن یادگیری واژگان و گرامر زبان انگلیسی بر یادگیری، یادداری و نگرش به درس دانش آموزان. مواد و روش: روش پژوهش از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. در این پژوهش برای آموزش از اپلیکیشن تپ تست با عناصر گیمیفیکیشن واژگان و گرامر زبان انگلیسی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را زبان آموزان آموزشگاه زبان افق اندیشه شهرستان نجف آباد استان اصفهان که در سال تحصیلی 1400 مشغول به تحصیل بودند به تعداد 100 نفر تشکیل دادند، نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد که شرکت کنندگان این پژوهش 40 نفر زبان آموز دختر بودند که به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفره، در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش حاضر شامل پرسشنامه نگرش نسبت به درس عسکری (1385) و آزمون محقق ساخته زبان انگلیسی بود که روایی آن توسط متخصصان تائید و پایایی پرسشنامه ها توسط ضریب آلفای کودر ریچاردسون 20 تأیید شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزارهای Spss نسخه 26 و R نسخه 4.0.2 استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادند که آموزش از طریق گیمیفیکیشن بر (ترکیب خطی متغیرهای وابسته) یادگیری، یادداری و نگرش به درس زبان انگلیسی در لغات و واژگان دانش آموزان مؤثر بوده است. همچنین می توان ادعا کرد که پایداری اثر (یادداری) برای هر دو متغیر یادگیری گرامر و لغات درس زبان انگلیسی وجود دارد. همچنین می توان نتیجه گرفت که بین میانگین نمرات پس آزمون نگرش به درس زبان انگلیسی تفاوت معنی داری وجود دارد (05.0P<). نتیجه گیری: بر اساس نتایج، گیمیفیکیشن در محیط های آموزشی مفید است. گیمیفیکیشن از مکانیزم های بازی پیروی می کند که می تواند علاقه شرکت کنندگان را تحریک کند. از گیمیفیکیشن می توان برای پیشرفت مهارت ها و دانش زبان آموزان از طریق بازی استفاده کرد، همچنین استفاده از بازی های آموزشی و سرگرمی های رایانه ای تأثیر چشمگیری در بهبود و افزایش یادگیری زبان انگلیسی چه در بخش واژگان و چه در بخش دستور زبان داشته است.