1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر آموزش مبتنی بر مشارکت الکترونیکی بر انگیزش پیشرفت و رضایتمندی تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آموزش ، یادگیری مشارکتی الکترونیکی ، انگیزش پیشرفت تحصیلی ، رضایتمندی تحصیلی
سال 1400
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، محسن باقری(استاد مشاور)، فرزانه تلخابی(دانشجو)

چکیده

زمینه و هدف : یادگیری مشارکتی الکترونیکی یکی از پدیده هایی است که در رویکردها و روش های آموزشی سازمان ها تحولات چشمگیری بوجود آورده است. پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزش مبتنی بر مشارکت الکترونیکی بر انگیزش پیشرفت و رضایتمندی تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه اراک نیمسال اول سال تحصیلی 00 – 99انجام شده است. روش پژوهش : پژوهش حاضر، از نوع پژوهش های شبه آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی که در نیمسال اول سال تحصیلی 1400 – 1399 در دانشگاه اراک مشغول به تحصیل بودند و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. حجم نمونه مورد مطالعه 35 دانشجو بود که در دو گروه گواه و آزمایش جایگزین شدند. 19 نفر از آزمودنی ها گروه کنترل را تشکیل دادند که به صورت معمول در محیط الکترونیک ٱموزش دیدند و16 نفر بعنوان گروه آزمایش شامل دانشجویانی بودند که با روش یادگیری مشارکتی الکترونیک آموزش دیدند. محتوا آموزش برای هر دو گروه یکسان ارائه شد. ابزارمورد استفاده در پژوهش یادگیری مشارکتی الکترونیک، پرسشنامه انگیزش تحصیلی مک اینرنی و سینکلایر(1992) و پرسشنامه رضایت تحصیلی احمدی(1388) بود. روایی و پایایی این پرسشنامه ها در این پژوهش تایید شد. برای تحلیل داده ها، از آمار توصیفی شامل میانگین برای تحلیل داده ها از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در بخش توصیفی از جدول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از تحلیل کواریانس تک متغیری و چند متغیری استفاده شد. این تحلیل ها از طریق نرم افزار spss نسخه 26 انجام گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که آموزش به روش یادگیری مشارکتی الکترونیکی بر انگیزش پیشرفت و رضایتمندی تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه اراک نیمسال اول سال تحصیلی 00 – 99 تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری: میتوان گفت عامل مشارکت به عنوان یک رویکرد آموزشی در یادگیری الکترونیکی و فضای مجازی به عنوان محیط آموزشی، دارای نقش مؤثر و سازنده ای است. از این رو پیشنهاد می شود مدیران و مسئولان آموزش عالی با تمهید اقدامات لازم ، زمینه را جهت استفاده از الگوی یادگیری مشارکتی الکترونیکی به عنوان یکی از روش های مؤثر آموزشی برای ارتقای رضایتمندی و انگیزش تحصیلی