1403/03/29
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر سواد رسانه ای در پیشگیری و کنترل آسیب های فضای مجازی دانش آموزان متوسطه دوم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سواد رسانه ای، پیشگیری و کنترل آسیب ها ، کنش های اجتماعی، بحران هویت، مشکلات خانوادگی
سال 1401
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، سعید شاه حسینی(استاد مشاور)، سجاد غفوری(دانشجو)

چکیده

زمینه هدف: ظهور فضای مجازی و امکاناتی که فناوری های اطلاعاتی جدید به همراه آورده اند امیدهایی همراه با مخاطرات را به وجود آورده است که نیاز جدی به افزایش سواد رسانه ای در سنین پایه را می طلبد و هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سواد رسانه ای در پیشگیری و کنترل آسیب های فضای مجازی دانش آموزان متوسطه دوم بود. مواد و روش: در این پژوهش از طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. جامعه این پژوهش تمامی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شازند بود. روش نمونه گیری این پژوهش هدفمند بود. شرکت کنندگان در این پژوهش 60 نفر بودند که به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پژوهشگر بعد از برگزاری پیش آزمون به مدت 8 جلسه 90دقیقه ای به آموزش سواد رسانه ای برای گروه آزمایش پرداخت. بعد از پایان آموزش ، پس آزمون از دو گروه گرفته شد. نتیجه گیری: در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی مستقل) استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری مشخص گردید که بسته ی آموزشی مورد استفاده در این مطالعه پس از هشت هفته تأثیر معنی دار مثبتی بر پیشگیری و کنترل آسیب فضای مجازی، درک کنش اجتماعی ناشی از فضای مجازی، درک بحران هویت ناشی از فضای مجازی و درک مشکلات خانوادگی ناشی از فضای مجازی داشت. در نهایت با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه وجود سواد رسانه ای در استفاده از رسانه ها یک ضرورت مهم محسوب می شود.