1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید رسانه آموزشی مبتنی بر هوش های چندگانه و بررسی تاثیر آن بر نگرش به درس و پیشرفت تحصیلی در درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پایه ششم استان قزوین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کلید واژه ها: رسانه آموزشی، هوش های چندگانه، نگرش به درس، پیشرفت تحصیلی
سال 1398
پژوهشگران مهدیه شفیعی تبار(استاد راهنما)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: در قرن 21 ام جامعه انسانی وارد عصر اطلاعات جدید می شود؛ به طوری که منابع اطلاعاتی و دانش به طور مداوم به روز رسانی می گردد و همچنین روش ها و رویکردهای دستیابی به دانش نیز روز به روز دگرگون می شوند، در همین راستا پرورش هوش های مختلف در یادگیرندگان نیز از دیرباز مورد توجه بوده و نظریه های مختلفی در این زمینه ارائه شده است که یکی از این نظریه ها که بسیار در زمینه آن پژوهش صورت گرفته نظریه هوش های چندگانه گاردنر است. فلذا پژوهش حاضر با هدف تولید رسانه آموزشی مبتنی بر هوش های چندگانه و بررسی تاثیر آن بر نگرش به درس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در سال تحصیلی 97-1396 انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 1 قزوین می باشد. نمونه تحقیق یک کلاس 30 نفره از دانش آموزان کلاس ششم بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره به عنوان گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای این مطالعه شامل پرسشنامه ی نگرش به درس مطالعات اجتماعی، رسانه آموزشی مبتنی بر هوش های چندگانهِ محقق ساخته(که براساس نه هوش مختلف نظریه های گاردنر توسط محقق ساخته شده است) و آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته ی استاندارد شده می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی نظیر محاسبه ی میانگین، واریانس، انحراف استاندارد و همچنین آزمون تحلیل کوواریانس جهت آمار استنباطی استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد رسانه آموزشی مبتنی بر هوش های چندگانه بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به درس مطالعات اجتماعی تاثیر معنادار دارد. نتیجه گیری: رسانه آموزشی مبتنی بر هوش های چندگانه، آموزش فردی را مهیا می سازد و براساس برجسته بودن هر یک از مقولات هوشی دانش آموزان، آموزش مبتنی بر آن هوش را ارائه می نماید و با تحریک هوش های مختلف پیشرفت تحصیلی و نگرش به درس دانش آموزان را به طور معنا دار ی بهبود می بخشد.